Phần 1: Hai quyển sách NGƯỜI THẦY và NGƯỜI GIEO HI VỌNG – 2 quan điểm về sự nhìn nhận về người thầy, một là cách nhìn của người phương Đông truyền thống, một là quan điểm của phương Tây hiện đại.

Phần 2: KỊCH TRUYỀN THANH – CHUYỆN CHƯA KỂ GIỮA THỎ VÀ CHÓ SÓI

Chia sẻ